Dự báo thời tiết Huyện Phú Giáo - Bình Dương 20 ngày tới

34 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.15 m/s

Gió

56%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.19 m/s

Gió

59%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.04 m/s

Gió

57%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.54 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.9 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.41 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.09 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.38 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.38 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

1.81 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.59 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.2 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.97 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.74 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.51 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/25°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

4.7 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

26 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/25°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

5.28 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

26 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

4.15 m/s

Gió

94%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/25°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.9 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.92 m/s

Gió

78%

Độ ẩm