Dự báo thời tiết Huyện Bàu Bàng - Bình Dương 20 ngày tới

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.74 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.06 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.78 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/25°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

4.77 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.94 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.99 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

1.67 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

1.87 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

2.3 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.12 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

31 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

3.3 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

3.97 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

3.11 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

3.3 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

2.88 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

2.86 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

4.2 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

3.33 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.52 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.69 m/s

Gió

79%

Độ ẩm