Dự báo thời tiết Huyện Bắc Tân Uyên - Bình Dương 20 ngày tới

27 °/25 °

Ngày/đêm

27 °/26°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.35 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.49 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

3.19 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

3.04 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

2.99 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.55 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

2.77 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.69 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.43 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

3.35 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

2.82 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.25 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

29 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

3.15 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

2.68 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.31 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

1.9 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.93 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

32 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.59 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

2.17 m/s

Gió

57%

Độ ẩm