Dự báo thời tiết Quy Nhơn - Bình Định 20 ngày tới

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.55 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

4.74 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.74 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

4.36 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.83 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.63 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.75 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.62 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.23 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

5.1 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.72 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.19 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

4.49 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

5.23 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

5.23 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.9 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.87 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.63 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.41 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.34 m/s

Gió

62%

Độ ẩm