Dự báo thời tiết Huyện Hoài Ân - Bình Định 20 ngày tới

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.23 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.74 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.86 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

5.37 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

5.37 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

4.92 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.78 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

3.21 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

5.13 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

5.78 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

5.78 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

5.36 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

5.01 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

4.33 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.84 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

3.95 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.55 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:20 am

Mặt trời mọc

4.55 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.36 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:21 am

Mặt trời mọc

4.93 m/s

Gió

69%

Độ ẩm