Dự báo thời tiết Huyện Thạnh Phú - Bến Tre 20 ngày tới

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

7.29 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

7.49 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

7.63 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

27 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

7.5 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

4.97 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

3.45 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

2.43 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:35 am

Mặt trời mọc

3.51 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

4.03 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

5.73 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

5.71 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

6.13 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

4.9 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

5.42 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

5.19 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

6.31 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

6.23 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.41 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.96 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.82 m/s

Gió

82%

Độ ẩm