Dự báo thời tiết Từ Sơn - Bắc Ninh 20 ngày tới

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

3.06 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.69 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.21 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

1.79 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.03 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.65 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

3.3 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.64 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

3.13 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.84 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.18 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

3.32 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.84 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

34 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.56 m/s

Gió

59%

Độ ẩm

34 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.78 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

35 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.46 m/s

Gió

53%

Độ ẩm

36 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.15 m/s

Gió

49%

Độ ẩm

36 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/32°

Sáng/tối

997 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.73 m/s

Gió

56%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.58 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.83 m/s

Gió

72%

Độ ẩm