Dự báo thời tiết Huyện Tiên Du - Bắc Ninh 20 ngày tới

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.13 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

3.08 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.51 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.39 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

3.12 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

3.43 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

3.6 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.81 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

35 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.73 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

36 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.76 m/s

Gió

57%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.88 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.48 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.39 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.87 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

3.15 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.96 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.15 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

1.84 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.22 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.79 m/s

Gió

66%

Độ ẩm