Dự báo thời tiết Thị xã Giá Rai - Bạc Liêu 20 ngày tới

29 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/28°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

6.3 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

29 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.97 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

6.81 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.69 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

6.8 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

6.77 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

6.98 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

7.56 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

8.12 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

7.07 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

6.82 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

7.07 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

6.92 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

5.45 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

5.32 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

4.31 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

4.12 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

4.44 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

3.19 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

4.55 m/s

Gió

67%

Độ ẩm