Dự báo thời tiết Huyện Đông Hải - Bạc Liêu 20 ngày tới

31 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

7.06 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/30 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

7 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/29 °

Ngày/đêm

30 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

6.8 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

6.36 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.91 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.75 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

6.12 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

7.64 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

8.12 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

7.91 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

7.91 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

8.72 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

8.55 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

9.79 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

8.24 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

8.95 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

27 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

9.77 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

7.43 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

28 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

5.98 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

29 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

4.86 m/s

Gió

81%

Độ ẩm