Dự báo thời tiết Huyện Bạch Thông - Bắc Kạn 20 ngày tới

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.55 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.47 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.16 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.59 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.01 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

28 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.78 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.67 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

1.8 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.1 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

30 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.69 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/29°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.03 m/s

Gió

65%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.46 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.98 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.19 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.12 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.13 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.7 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.16 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.17 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:19 am

Mặt trời mọc

2.06 m/s

Gió

89%

Độ ẩm