Dự báo thời tiết Huyện Yên Thế - Bắc Giang 20 ngày tới

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:12 am

Mặt trời mọc

3.25 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.77 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.32 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

1.99 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.13 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.74 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

3.44 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.77 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

3.21 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.91 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

3.22 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

3.35 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

32 °/26 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.8 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.5 m/s

Gió

59%

Độ ẩm

33 °/26 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.74 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

34 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.42 m/s

Gió

54%

Độ ẩm

36 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/31°

Sáng/tối

998 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.14 m/s

Gió

50%

Độ ẩm

36 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

997 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.74 m/s

Gió

58%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

30 °/31°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

1.63 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.83 m/s

Gió

74%

Độ ẩm