Dự báo thời tiết Huyện Lạng Giang - Bắc Giang 20 ngày tới

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.37 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

3.28 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.71 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

30 °/28 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

2.61 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:13 am

Mặt trời mọc

3.28 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1000 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

3.55 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

33 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

3.69 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.9 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:14 am

Mặt trời mọc

2.81 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

35 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/31°

Sáng/tối

999 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.86 m/s

Gió

60%

Độ ẩm

34 °/29 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.86 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.48 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:15 am

Mặt trời mọc

2.42 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

2.96 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.19 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:16 am

Mặt trời mọc

3.02 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.25 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

29 °/29°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

1.99 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1002 hPa

Áp suất

5:17 am

Mặt trời mọc

2.36 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/30°

Sáng/tối

1001 hPa

Áp suất

5:18 am

Mặt trời mọc

2.91 m/s

Gió

69%

Độ ẩm