Dự báo thời tiết Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa - Vũng Tàu 20 ngày tới

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

3.96 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

3.96 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

3.89 m/s

Gió

68%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

3.85 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

4.24 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:29 am

Mặt trời mọc

3.88 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

3.67 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

3.87 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

3.89 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

4.04 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

4.81 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

5.24 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

5.55 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

6.03 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

6.22 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

26 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

7.81 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

26 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

8.56 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

26 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

6.95 m/s

Gió

93%

Độ ẩm

26 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

5.13 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

4.05 m/s

Gió

81%

Độ ẩm