Dự báo thời tiết Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu 20 ngày tới

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

6.1 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

6.54 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:30 am

Mặt trời mọc

6.54 m/s

Gió

91%

Độ ẩm

26 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

6.96 m/s

Gió

92%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

4.5 m/s

Gió

88%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

3.06 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:31 am

Mặt trời mọc

2.16 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

3.43 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

3.74 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

4.94 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

4.87 m/s

Gió

85%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:32 am

Mặt trời mọc

5.43 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

4.34 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

5.26 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

4.54 m/s

Gió

86%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:33 am

Mặt trời mọc

5.5 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

6.02 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

5.07 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

5.2 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

27 °/25 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:34 am

Mặt trời mọc

5.31 m/s

Gió

89%

Độ ẩm