Dự báo thời tiết Huyện Tri Tôn - An Giang 20 ngày tới

27 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.63 m/s

Gió

90%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1009 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.77 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

5.02 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.37 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.29 m/s

Gió

61%

Độ ẩm

32 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

4.72 m/s

Gió

63%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

4.95 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

4.59 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.32 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.28 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.91 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.1 m/s

Gió

75%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.57 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

3.8 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

3.25 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

3.71 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

3.14 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

31 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

3.75 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

3.3 m/s

Gió

58%

Độ ẩm

33 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

2.77 m/s

Gió

53%

Độ ẩm