Dự báo thời tiết Huyện Thoại Sơn - An Giang 20 ngày tới

34 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

4.09 m/s

Gió

55%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:36 am

Mặt trời mọc

4.67 m/s

Gió

58%

Độ ẩm

33 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.93 m/s

Gió

59%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.24 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.97 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

3.72 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

4.13 m/s

Gió

66%

Độ ẩm

31 °/28 °

Ngày/đêm

28 °/29°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:37 am

Mặt trời mọc

5.11 m/s

Gió

67%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.14 m/s

Gió

70%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

4.36 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.15 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

28 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.36 m/s

Gió

81%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.49 m/s

Gió

77%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1003 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.97 m/s

Gió

82%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

5.75 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

6.59 m/s

Gió

84%

Độ ẩm

26 °/25 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1004 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

7.48 m/s

Gió

89%

Độ ẩm

27 °/26 °

Ngày/đêm

25 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

5.34 m/s

Gió

87%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

4.25 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

3.29 m/s

Gió

73%

Độ ẩm