Dự báo thời tiết Châu Đốc - An Giang 20 ngày tới

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

6.06 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

5.99 m/s

Gió

76%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/26°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

6.39 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

28 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/26°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:38 am

Mặt trời mọc

6.05 m/s

Gió

83%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

4.69 m/s

Gió

80%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

3.23 m/s

Gió

79%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

2.17 m/s

Gió

62%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

28 °/28°

Sáng/tối

1008 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

2.6 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

32 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/29°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:39 am

Mặt trời mọc

3.73 m/s

Gió

64%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

4.92 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

31 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

5.35 m/s

Gió

69%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

5.3 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:40 am

Mặt trời mọc

4.57 m/s

Gió

74%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1007 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

4.31 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

30 °/26 °

Ngày/đêm

27 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

4.83 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

30 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

4.98 m/s

Gió

73%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:41 am

Mặt trời mọc

5.09 m/s

Gió

71%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

26 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

4.6 m/s

Gió

78%

Độ ẩm

29 °/27 °

Ngày/đêm

27 °/28°

Sáng/tối

1006 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

5.35 m/s

Gió

72%

Độ ẩm

29 °/26 °

Ngày/đêm

26 °/27°

Sáng/tối

1005 hPa

Áp suất

5:42 am

Mặt trời mọc

5.4 m/s

Gió

76%

Độ ẩm